V.O. centar

Poštovani odgajivači !

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo naš katalog aktuelnih nerastova Centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje svinja  “ISV Feed & Consulting“ d.o.o. koji se nalazi u Bačkoj Topoli.

 

Centar je osnovan 2015. godine sa ciljem da se obezbedi našim proizvođačima aktuelna evropska i svetska genetika, samim tim da dajemo svoj doprinos u unapređenju svinjarstva u našoj zemlji. Rapolažemo sa elitnim nerastovima rase veliki jorkšir, landras, durok, pietren i hempšir, dok su naši stručnjaci u neprekidnom traganju za visoko specijalizovanim linijama iz zdravstveno bezprekornih nukleus zapata cele Evrope.

 

ISV Zrt. je 2012. godine osnovao svoje preduzeće u Srbiji - ISV Feed&Consulting Subotica. Od osnivanja do danas sa uspehom je primenjen isti način rada i pružanja usluga klijentima kao u Mađarskoj.

 

Osnovnu delatnost firme ISV Feed&Consulting Subotica čine: ishrana svinja i goveda (distribucija visokokvalitetnih premiksa), razgranata savetodavna aktivnost, ponuda savremene opreme za svinjarstvo, prodaja priplodnih životinja (nazimice, nerastovi) i obezbeđivanje semena nerastova putem fukcionisanja Centra za reprodukciju, kao i delovanje osnovne odgajivačke organizacije.

 

Svinjarstvo u Vojvodini tradicionalno predstavlja jednu od vodećih proizvodnih grana ne samo u okviru stočarstva već i u celokupnoj poljoprivrednoj delatnosti.

 

Strateško pitanje održavanja i razvoja ove grane stočarstva neminovno je dovelo do ideje stvaranja Centra za VO svinja u regionu. Dešavanja na polju zdravstvenog statusa svinja u poslednje vreme (npr. pojava svinjske kuge, širenje PRRS-a i cirko virusa i sl.) nas je još više uverilo u potrebu ostvarivanja ove ideje.

 

Prednosti korisnika sperme iz Centra za VO:

 

- Brz genetski progres kod ekonomski važnih svojstava korišćenjem vrhunskih nerastova (vrhunske) top genetike, koji raspolažu sa egzaktnim performansama i sa sigurnošću prenose  svoje osobine na potomstvo;

- Uključivanje odgajivača u selekcijske programe;

- Korišćenjem top nerastova terminalnih rasa u zapatima obezbeđuje se brz genetski napredak i dobijaju se tovljenici najviše klase kvaliteta;

- Povećanje profita tova u jedinici vremena, na primer, godišnje (naročito kod osobina kao što su povećanje procenta mesa u polutkama tovljenika, smanjenje utroška hrane za kilogram prirasta u tovu, povećanje životnog prirasta, te povećanje broja živorođene i zalučene prasadi po krmači i po nerastu godišnje, povećanje indeksa obrta kapitala u jedinici vremena , smanjenje perioda kreditiranja itd.); 

- Pomoć pri ispadanju ili preforsiranju sopstvenog nerasta;

- Visok i konstantan nivo reprodukcije;

- Minimalan rizik prenošenja bolesti zbog visokog zdravstvenog statusa nerastova i higijene tehnologije i manipulacije sa spermom.

 

U nadi da ćete koristiti usluge našeg  Centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje svinja stojimo Vam na raspolaganju

Tim za selekciju i genetiku ISV-a

 

"DESET ZAPOVESTI" USPEŠNOG OSEMENJAVANJA"

 

Na uspešnu i ekonomičnu reprodukciju u presudnoj meri utiče menadžment za veštačko osemenjavanje. U cilju očuvanja reprodukcionog  učinka i potencijala, menadžment treba da se pobrine da se svi akteri pridržavaju sledećih  osnovnih pravila:

 

1. Stimulacija krmače

 

Posmatranje estrusnog ciklusa treba da obavlja uvek ista osoba, u isto vreme, kada u štali vlada mir. Ključ uspeha stimulacije krmače je oponašanje izazovnog grlenog roktanja nerasta. Strpljenje i briga osobe koja se stara o krmači direktno utiče na pojavu tzv. refleksa stajanja. Nakon ostvarivanja kontakta, u cilju uspešnog izazivanja refleksa stajanja, potrebno je da pritiskamo, dodirujemo prepone, pritiskamo leđa krmače i sprovedemo tzv. test jahanja.

 

2. Kontakt sa nerastom

 

Trećeg - četvrtog dana nakon odvajanja dnevno dva puta u trajanju od 15-30 minuta, zajedno sa nerastom obavljamo posmatranje estrusnog perioda. Tokom osemenjavanja treba obezbediti odgovarajući kontakt krmače sa nerastom. Nerast koji stoji iza zaštitne ograde može da izazove refleks stajanja kod 4-6 krmača. Važno je da krmača u punoj meri oseti prisustvo nerasta (kroz, vid, sluh, miris, dodir).

 

 

 

 

 

3. Optimalan termin osemenjavanja  

 

 

Organizaciju osemenjavanja treba prilagoditi ponašanju krmače u estrusnom periodu. Ovulacija se javlja 40-48 sati nakon početka estrusa. Kod krmača sa ranim estrusom refleks stajanja može da potraje 72 sata. Vremenski period između prvog i ponovljenog osemenjavanja treba da iznosi 16-24 časa. U cilju uspeha često treba obaviti i treće osemenjavanje. Kod krmača sa kasnim estrusom (sa intervalom između odvajanja i estrusa u trajanju od 6 dana) refleks stajanja je znatno kraći. Ovulacija se javlja u prva 24 časa refleksa stajanja, zato se osemenjavanje obavlja na početku pojave refleksa stajanja. U slučaju potrebe, postupak se ponavlja nakon 12 časova.

 

4. Svetlosni režim

 

Svetlost ispoljava stimulativno dejstvo na regije mozga (hypothalamus, hypophisa) odgovorne za proizvodjnu polnih hormona, koji igraju presudnu ulogu u nastanku estrusa. Dobri rezultati mogu da se postignu uz svetlo jačine 300-500 luksa u trajanju od 12-14 časova dnevno u visini glave krmače.

 

5. Higijena

 

U prostoriji za osemenjavanje adekvatna higijena može se obezbediti stalnim čišćenjem. Prilikom inseminacije, pre uvođenja katetera treba obrisati perineum i obaviti kontrolu vaginalnog sekreta.  Krmače sa nepravilnim lučenjem treba lečiti ili isključiti iz priploda.

 

6. Pomoćna sredstva za osemenjavanje 

 

Specijalni pojas (gurtna) i tzv. sedlo, zatim stezač prepona omogućavaju da se u isto vreme obavi osemenjavanje više krmača, a uz to doprinose stimulaciji krmača i štede vreme.

 

7. Dokumentacija

 

Za optimalizaciju produktivnosti neophodno je vođenje dnevnika. Zapisuje se vreme odbića, prvih znakova estrusa, pojave refleksa stajanja, kao i uočavanje raznih anomalija (nepravilno lučenje, ne baš idealni refleks stajanja itd.), poreklo materijala za inseminaciju, procenat suprasnosti, procenat prašenja, veličina stada. Podaci koji se vode kroz duži period omogućavaju formiranje menadžmenta za posmatranje fonda svinja. 

 

8. Hlađenje - vlaženje vodom

 

Optimalna stajska temperatura, u skladu sa načinom držanja, iznosi 15-20°C. U letnjem periodu zbog prevencije toplotnog stresa, u prvih 30 dana suprasnosti temperatura prostorije ne sme da bude iznad 28°C. Temperatura veća od pomenute može dovesti do odumiranja embriona. Održavanje temerature u prostoriji na optimalnom niovu smanuje mogućnost toplotnog stresa, poboljšava unos stočne hrane i ponašanje u estrusnom periodu, te skraćuje interval između odbića i estrusa. Optimalna temperatura prostorije smanjuje broj tzv. povratnih estrusa i povećava veličinu stada.

 

9. Rukovanje kateterom

 

Katetere treba skladištiti u sterilnim uslovima, na mestu bez prašine. Koristimo samo katetere za jednokratnu upotrebu kako bi se sprečio prenos mikroorganizama. Nakon što se otpakuje, kateter odmah treba uvesti u vaginu.

 

10. Analiza sperme

 

Kvalitet sperme treba proveriti i u laboratoriji i na farmi gde se krmače nalaze.

 

 

TEHNIČKA REALIZACIJA OSEMENJAVANJA

 

Pod pojmom veštačkog osemenjavanja podrazumeva se unošenje razređene sperme veštačkim putem u matericu nazimica ili krmača u fazi estrusa. Dakle, samo je način unosa sperme veštački, dok je sama oplodnja prirodna.

Za realizaciju osemenjavanja potrebni su određeni osnovni uslovi.

Samo edukovana osoba može obaviti uspešno osemenjavanje. U intenzivnoj proizvodnji uočljivo je nastojanje da se farmeri na sveobuhvatan i temeljit način edukuju za osemenjavanje sopstvenog fonda svinja.

Potrebno je prepoznati krmaču u estrusu i na stručan način predvideti termin osemenjavanja.

Na osnovu tzv. plana parenja pravovremeno treba nabaviti spermu adekvatnog kvaliteta, kao i katetere za jednokratnu upotrebu.

Temperaturu doze sperme neposredno pre osemenjavanja treba zagrejati u tzv. vodenom kupatilu na 38°C. Na taj način tokom doziranja neće doći do peristaltičkih kontrakcija, ni do  iscurenja.

Potrebno je obezbediti odgovarajuću sredinu, mirnu, čistu prostoriju gde će se obaviti osemenjavanje, a nakon toga još najmanje 10 sati tamo zadržati oplođenu krmaču.

Pre osemenjavanja treba obaviti kontrolu vagine. U slučaju nepravilnog lučenja, osemenjavanje

se ne obavlja. Inače, ono se sprovodi u prisustvu uspešnih stimulišućih nerastova.

Ako za tako nešto ne postoji mogućnost, asistent obavlja stimulaciju putem dodira (pritiskanje prepona, test jahanja) ili eventualno kombinacijom mirisa podstiče refleks stajanja.

 

 

Osoba koja obavlja osemenjavanje, papirnom maramicom prebriše perineum, spermom ovlaži  kateter, a zatim ga uz gornji zid vagine pažljivo uvede do otvora grlića materice. Kateter se lagano pokreće napred najmanje 5-6 cm kroz sluzokožu materice kako bi se obezbedilo deponovanje sperme u matericu.

 

Doza sperme se uvede u kateter u položaju u kome vazduh ne može dospeti u matericu.

 

Doziranje sperme treba obaviti polako, u ritmu koji garantuje da će je antiperistaltičko kretanje materice bezuslovno prihvatiti.

 

Antiperistaltičko kretanje nastaje usled dejstva oksitocina. Svaki nadražaj traje minut-minut i po, sa po jednim minutom pauze. Ovo promenljivo grčevito kretanje može se zapaziti i u grliću materice. Zbog toga je potrebno da se postavljanje, a po završetku doziranja sperme, i vađenje katetera izvede u relaksacionom periodu. Bitno je da za vreme osemenjavanja životinja u estrusu ne doživi nikakve neprijatne nadražaje (stah, bol, grub dodir), pošto oni izazivaju proizvodnju adrenalina i mogu dovesti do neuspeha celog postupka. Doziranje sperme traje 5-8 minuta, u zavisnosti od intenziteta refleksa stajanja krmače.

 

ŽELIMO VAM MNOGO USPEHA!

 

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!