Usluge-govedarstvo

USLUGE ISV-a

- Laboratorijska analiza žitarica i krmnog bilja, analiza dobijenih podataka;

- sastavljanje kompletnog obroka sa programom za optimalizaciju, rukovodeći se potrebama životinja u mikro-makro elementima, mineralima i ostalim neophodnim materijama za sve uzraste, odnosno za sve proizvodne kategorije;

- ISV ima mogućnost da pomoću laboratorijske analize kompletnog dnevnog obroka (jasle i TMR) kontroliše, ocenjuje i predlaže optimalnu ishranu;

- ISV je u saradnji sa Institutom za stočarstvo i ishranu domaćih životinja i nudi svojim partnerima praktičnu primenu najnovijih tehnologija u ishrani životinja;

- u pogledu osnovnih sirovina ISV omogućava primenu najkvalitetnijih zaštićenih masti i proteina.

 


TEHNOLOGIJA GNJEČENJA ŽITARICA

Uz pomoć tehnologije gnječenja na ekonomičan način može se proizvesti kvalitetno hranivo za stoku i živinu. Zahvaljujući smanjenim ulaganjima (sušenje, skladištenje), kao i redukovanju troškova energije (gorivo, struja) povećava se rentabilnost proizvodnje. Troškovi gnječenih žitarica znatno su niži od troškova sušenih žitarica.

Preživari

Goveda, kojima se daju gnječene žitarice rastu isto, pa i brže od onih, koja dobijaju sušene žitarice. Brojne studije potvrđuju da mlečne krave konzumiranjem gnječenih žitarica daju istu količinu mleka kao i kada konzumiraju sušene žitarice. U slučaju preživara puna hranljiva vrednost gnječenih žitarica blizu je hranljive vrednosti sušenih žitarica.

Mnoge studije ukazuju i na činjenicu da se promena načina ishrane mlečnih krava, koja se ogleda u prelasku sa sušenih žitarica na konzumiranje siliranih žitarica sa velikim procentom vlage, ne odražava na prinose i sadržaj mleka. Prema jednoj nedavno realizovanoj finskoj studiji, kravama su davali smešu koja se sastojala od 55% travne silaže, 29% ječma, 10% zrna uljane repice, 5% šećerne melase i mineralnih materija. Ječam je bi sušen ili gnječen. Tip žitarice nije uticao na prinose mleka. Nezavisno od načina ishrane, više puta otelene kravedavale su 30-34 litara mleka dnevno, a prvotelke 25 litara. Međutim, procenat mlečne masti kod krava, koje su se hranile gnječenim žitaricama, bio je veći. To je u skladu sa rezultatima studija koje istražuju fermentaciju u buragu, naime, kod mlečnih krava, koje su konzumirale gnječene žitarice, iskazana je veća količina sirćetne i buterne kiseline u tečnosti buraga.

Stvarna količina gnječenih žitarica upotrebljenih za hranjenje, odnosno količina iskorišćena za smešu veća je nego količina suvih žitarica, pošto je sadržaj suvih materija kod gnječenih žitarica niži. Inače, gnječene žitarice mogu se davati kao suve žitarice, dakle, prilikom hranjenja u potpunosti mogu zameniti suve žitarice. Procenat vlage gnječenih žitarica u manjoj meri se može promeniti, pa je celishodno svakih 12 nedelja odrediti sadržaj suvih materija. Na taj način stiče se uvid u količinu suvih materija, koje se daju životinjama. Sadržaj suvih materija može se utvrditi pomoću mikrotalasne pećnice i vage.                                                

Home ISHRANA ŽIVOTINJA Ishrana goveda Usluge

Društvene mreže

Kontakt

  Otmara Majera br. 20, Subotica

  Tel/fax: +381 24 410 0027

  e-mail: office@isv.rs

Sertifikat

O nama

ISV je firma, koja obuhvata sve segmente savremenog stočarstva. Našim cenjenim partnerima - proizvođačima obezbeđujemo: visokokvalitetnu stočnu hranu, najmoderniju tehnologiju i stručne savete za uspešnu i profitabilnu proizvodnju.

Uostalom, ISV je: INOVACIJA, STRUČNOST, VIZIJA!